Αποστολή με BOX NOW με 1,90€. Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες αξίας 35 € και άνω!

1. Εισαγωγή

Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο του Skinbox (στο εξής «διαδικτυακός τόπος»), που ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», με έδρα στην Πάτρα, οδό Θερμοπυλών 39 (ΤΚ 26441), ΑΦΜ: 139775660 (ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ), Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158382803000 (εφεξής «Skinbox»). Ο διαδικτυακός τόπος μας, σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με εμάς και τα προϊόντα μας. Προκειμένου οι χρήστες να απολαμβάνουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος μας πρέπει να είναι ενήλικες. Τόσο στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης όσο και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Χρήσης Cookies, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εν λόγω έγγραφα.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου μας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου του. Συγχρόνως διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να αναπροσαρμόζουμε οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στον διαδικτυακό μας τόπο.  Μετά από την δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση του διαδικτυακού τόπου μας συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων. 

Αν δεν συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους χρήσης, παρακαλούμε να διακόψετε αμέσως τη χρήση του ιστοτόπου μας.

2. Περιεχόμενο – Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο διαδικτυακός τόπος του Skinbox έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και την πώληση προϊόντων στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας. Στον διαδικτυακό μας τόπο περιέχονται κείμενα, εικόνες και βίντεο, φωτογραφίες, λογότυπα, αρχεία ήχου (στο εξής αναφερόμενα από κοινού ως «το περιεχόμενο»). Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου –χωρίς κανέναν επ’ αυτού περιορισμό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων- αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της πλατφόρμας Skinbox και, ως εκ τούτου, προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου, πλην της καθαρά ιδιωτικής, απαιτείται προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση ημών. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αλλαγή, αλλοίωση, προσαρμογή, μετάφραση και κάθε άλλη επεξεργασία του περιεχομένου, αλλά και για την τυχόν μεταβίβαση ή κοινοποίηση αυτού.

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχουμε στους χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση του περιεχομένου του αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς. Δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα εμπορικής χρήσεως επί του διαδικτυακού τόπου ή του περιεχομένου αυτού. Η μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους, θα συνεπάγεται την αυτόματη και χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση καταγγελία της παρεχόμενης άδειας χρήσης, με αποτέλεσμα να δικαιούμαστε να εμποδίσουμε την πρόσβαση του χρήστη.

3. Περιορισμός ευθύνης

Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται την ιστοσελίδα του Skinbox καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Το Skinbox ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο διαδικτυακός μας τόπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί ο ίδιος ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων οι υπηρεσίες μας τίθενται στη διάθεση των Χρηστών και να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο δεν παρέχει σχετικές εγγυήσεις για όλα τα ανωτέρω.

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι δε φέρουμε ευθύνη στις κατωτέρω περιπτώσεις:

για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων,  ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά μας.

για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών  και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ευθύνη μας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις μας και θα καταβάλλουμε πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από εμάς και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που οφείλαμε να λάβουμε.

οι παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από εμάς είναι καθόλα έγκυρες και αξιόπιστες αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές. Σε περίπτωση, δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η Εταιρεία μας από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή.

η παρούσα πλατφόρμα απλώς πωλεί τα εικονιζόμενα προϊόντα ως έχουν και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δε φέρουν τα χαρακτηριστικά που υπόσχεται ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο καταναλωτής. 

δεν παρέχεται εγγύηση από εμάς για την εγκυρότητα του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και την ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών ότι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για την πλατφόρμα Skinbox. 

ακόμη, η πλατφόρμα Skinbox δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ. 

η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links), το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και η χρήση των οποίων υπόκειται σε αντίστοιχους δικούς τους όρους και/ή πολιτική. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν γεννά καμία ευθύνη του Skinbox ως προς τη διαθεσιμότητά τους, την ποιότητα, πληρότητα, το περιεχόμενό τους ή τη λειτουργία τους σύμφωνα με τον νόμο, είτε σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος τρίτου. Η χρήση των links και των δικτυακών τόπων τρίτων γίνεται με ευθύνη του Μέλους ή του Επισκέπτη. Ως εκ τούτου τα Μέλη και οι Επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και τη  χρήση αυτών.    

4. Εγγύηση αγοράς

Τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα  μας πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ελέγχου και ποιότητας, σύμφωνα με τα ενωσιακά και εθνικά πρότυπα (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1223/2009 και Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.118601/2010).

Στη συσκευασία των καλλυντικών προϊόντων που πωλούμε αναφέρονται: 

• Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εκπροσώπου του, ο οποίος έχει θέσει το προϊόν σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή αγορά 

• Η χώρα προέλευσης, σε περίπτωση που το καλλυντικό παρασκευάστηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Τα συστατικά του προϊόντος κατά σειρά βάρους ή όγκου 

• Η ημερομηνία λήξης

• Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προϊόν, από τη στιγμή που έχει ανοιχτεί, χωρίς να βλάψει τον καταναλωτή

 (Για παράδειγμα όταν αναγράφεται 12 Μ σημαίνει 12 μήνες. 

• Τυχόν ειδικές προφυλάξεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν (Σε περίπτωση όπου δεν επαρκεί χώρος στη συσκευασία για να αναγραφούν όλες οι προφυλάξεις, πρέπει να τίθεται ειδικό φυλλάδιο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.) 

• Ο αριθμός αναφοράς ή ο αριθμό έγκρισης που έχει λάβει το προϊόν στην άδεια κυκλοφορίας του 

• Η χρησιμότητα του προϊόντος

 

5. Διαδικασία αγοράς.

Τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε πρέπει να επιλεγούν και να προστεθούν στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.

Το καλάθι αγορών περιλαμβάνει τον κωδικό αναφοράς του επιλεγμένου προϊόντος, το όνομα, ποσότητα/μέγεθος, την επιλογή χρώματος/απόχρωσης και την τιμή. Η τιμή που εμφανίζεται δεν συμπεριλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς. 

Για την πραγματοποίηση μιας αγοράς, θα ζητηθούν τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που θα εισαχθούν στην βάση δεδομένων μας με σκοπό την διεκπεραίωση της παραγγελίας και την διευκόλυνση των νέων αγορών στην πλατφόρμα μας. Τα προσωπικά στοιχεία που θα παραχωρηθούν θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Skinbox.gr. Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στα προσωπικά του στοιχεία και τις πληροφορίες όλων των παραγγελιών σας. Το Skinbox υπενθυμίζει στους χρήστες ότι τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να καταχωρηθούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια προς αποφυγή συγχύσεων ή προβλημάτων κατά την αποστολή του/των προϊόντος/ων που αγοράστηκαν. 

Το Skinbox σας παρέχει τη δυνατότητα αγοράς χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού, παρέχοντας όμως τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες για την αποστολή του/των προϊόντος/ων που αγοράστηκαν.

Αφού συμπληρωθεί η εντολή αγοράς, και πριν την αποστολή της παραγγελίας, θα εμφανιστεί μια περίληψη με τα στοιχεία του προϊόντος που αγοράστηκε, την συνολική αξία του (μαζί με τα έξοδα αποστολής και τους φόρους) και τα στοιχεία αποστολής, έτσι ώστε ο χρήστης να επιβεβαιώσει την παραγγελία.

Οι αγορές θα εξοφλούνται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες (Visa, Visa Electron, MasterCard) και μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η χρέωση θα γίνεται online, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, μέσω της πύλης πληρωμής της αντίστοιχης τράπεζας, αφού επιβεβαιωθεί ότι τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν είναι σωστά. 

Για τις πληρωμές μέσω κατάθεσης, θα παραχωρείται στους πελάτες ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να καταθέσουν τα χρήματα. Στα στοιχεία της κατάθεσης, ο πελάτης θα πρέπει να αναγράφει τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό του. Ο πελάτης έχει στη διάθεσή του 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που έγινε η παραγγελία για να πραγματοποιήσει την κατάθεση. Η παραγγελία δεν θα γίνει αποδεκτή μέχρις ότου επιβεβαιωθεί η λήψη της κατάθεσης. Αν, μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, το Skinbox δεν λάβει το αντίστοιχο ποσό, η παραγγελία θα ακυρωθεί.

Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης και με αντικαταβολή με πρόσθετη όμως επιβάρυνση του καταναλωτή. Δεν θα γίνονται αποδεκτοί άλλοι τρόποι πληρωμής που δεν προβλέπονται από τις παρούσες προϋποθέσεις αγοράς. Σε πληρωμές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η χρέωση θα γίνεται online, δηλαδή, σε πραγματικό χρόνο, μέσω της πύλης πληρωμής της αντίστοιχης τράπεζας, αφού επιβεβαιωθεί ότι τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν είναι σωστά.

Επίσης, θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιβεβαίωση της παραγγελίας στη διεύθυνση που έδωσε ο χρήστης με περιγραφή της παραγγελίας και τα προσωπικά στοιχεία που παραχωρήθηκαν για την έκδοση απόδειξης. Η αποτυχία λήψης του μηνύματος μπορεί να οφείλεται σε κάποιο προσωρινό πρόβλημα στην επικοινωνία του δικτύου ή σε κάποιο λάθος στην πληκτρολόγηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παραχωρήσατε. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@skinbox.gr. Παρομοίως, ο χρηστής θα ενημερωθεί για την αποστολή της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Όλες οι παραγγελίες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Αν κατά την έκδοση της παραγγελίας σας δούμε ότι δεν υπάρχουν αποθέματα στις αποθήκες μας για κάποιο από τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, θα σας ενημερώσουμε αφότου διαπιστώσουμε την έλλειψη. Επιπλέον, το ποσό του εξοφλημένου προϊόντος που δεν εστάλη θα επιστραφεί στον πελάτη εντός των επόμενων ημερών, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.

7. Αποστολή

Η αποστολή των προϊόντων που αγοράστηκαν γίνεται μέσω εταιρείας κούριερ. Τα προϊόντα κάθε παραγγελίας θα παραδίδονται εντός τριών εργάσιμων ημερών από εμάς στην εταιρία courier η οποία θα αναλάβει την διανομή τους. O χρήστης θα ενημερωθεί μέσω e-mail μόλις η παραγγελία φύγει από την αποθήκη μας και θα λάβει tracking number (που παρέχεται από την εταιρία courier) για την παρακολούθησή της. 

Η ακριβής αξία των μεταφορικών θα υπολογίζεται κατά την πρόσθεση του κάθε προϊόντος στο καλάθι αγορών και θα εμφανίζεται στην σελίδα της περίληψης πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω του «Αποδοχή Αγοράς» και πριν την καταχώρηση των στοιχείων πληρωμής.

Τα έξοδα αποστολής μπορεί να αλλάξουν σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Μια τέτοια αλλαγή θα ισχύσει από τη στιγμή που η τροποποίηση θα συμπεριληφθεί στις σελίδες βοήθειας και το συμβόλαιο που θα δημοσιευθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύσουν τα έξοδα αποστολής που εμφανίζονται τη στιγμή που πραγματοποιείται η παραγγελία.

8. Όροι προϋποθέσεις αλλαγών ή/και επιστροφών

Αν, μετά την παραλαβή της αγοράς, ο πελάτης δεν μείνει ευχαριστημένος, επιτρέπουμε την αλλαγή ή την επιστροφή του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής του, εφόσον το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή φθαρεί. Συνεπώς, δεν αποδεχόμαστε αλλαγές ούτε επιστροφές προϊόντων που έχουν φθαρεί ή χρησιμοποιηθεί εφόσον δεν πρόκειται για προϊόντα που φέρουν ελάττωμα. Στην περίπτωση επιστροφών που δεν αφορούν ελάττωμα του προϊόντος, είναι απολύτως απαραίτητο αυτό να διατηρεί το αυτοκόλλητο επί της συσκευασίας (δηλαδή να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία του προιόντος) και να μην έχει εμφανή σημεία χρήσης. Εάν φέρει στοιχεία χρήσης δε θα μπορέσει να χωρέσει επιστροφή χρημάτων.

Για να ασκήσετε το ανωτέρω δικαίωμα υπαναχώρησης ή αλλαγής ή επιστροφής ενός προϊόντος, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα μέσω μιας αμετάκλητης δήλωσης (για παράδειγμα μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@skinbox.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2110131323.

Για να αλλάξετε ένα είδος με κάποιο άλλο, θα πρέπει να προβείτε στην επιστροφή του ώστε να σας καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό, και κατόπιν να πραγματοποιήσετε μία νέα αγορά.

9. Συνέπειες της υπαναχώρησης

Σε περίπτωση υπαναχώρησης θα επιστρέψουμε στον πελάτη το αντίτιμο της αγοράς του προιόντος  (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο σε 14 συναπτές ημέρες από την ημέρα που θα ενημερωθούμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από το παρόν συμβόλαιο. Θα προβούμε στην πραγματοποίηση της εν λόγω επιστροφής χρημάτων χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον πελάτη για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν ο πελάτης έχει δηλώσει το αντίθετο. 

Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να ανασταλεί ώσπου να λάβουμε το προϊόν. 

Στην περίπτωση που πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν, τότε μαζί με την επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος επιστρέφεται στον καταναλωτή και το κόστος των μεταφορικών. Ειδάλλως, τα έξοδα της μεταφοράς και της επιστροφής των προϊόντων, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον καταναλωτή.

Επαναλαμβάνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των προϊόντων και για λόγους υγιεινής, τα προϊόντα που φέρουν εμφανή σημεία χρήσης και δεν έχουν το προστατευτικό αυτοκόλλητο στη συσκευασία τους θα θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν θα χωρέσει επιστροφή των χρημάτων.

Στην περίπτωση ακύρωσης της αγοράς, η μεγαλύτερη προθεσμία για την επιστροφή του χρηματικού ποσού που κατέβαλε ο καταναλωτής για τα προϊόντα θα είναι 14 μέρες από την ακύρωση της αγοράς.

Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.

Για να επιστραφούν τα χρήματα των παραγγελιών που εξοφλήθηκαν μέσω τραπεζικής κατάθεσης, ο πελάτης πρέπει να υποδείξει στο Skinbox έναν κωδικό IBAN, έτσι ώστε να μπορέσει να του επιστραφεί το αντίστοιχο ποσό. 

10. Social Media

Οι Επισκέπτες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν το Skinbox μέσω των ιστοσελίδων μας στο Facebook και στο Instagram για να μαθαίνουν νέα μας, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει το Skinbox μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από εμάς μέσω των λογαριασμών μας στα Social Media,  θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους.  

11. Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν  τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του Skinbox στο χρήστη/καταναλωτή και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ του Skinbox και του χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση από το Skinbox κάθε απορρέοντος εκ του νόμου ή εκ των παρόντων όρων δικαίωμα της κατά του οποιοδήποτε τρίτου, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται σιωπηρή ατονία, μεταβολή του δικαιώματος, συναίνεση, μη εναντίωση ή σιωπηρά παραίτηση  επαφίεται δε στην απόλυτη κρίση του Skinbox να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα της εν μέρει ή εν συνόλω όταν και εφόσον κρίνει σκόπιμο. 

12. Ακυρότητα Όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός ή περισσοτέρων από τους όρους του παρόντος για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν θα επιδρά κατ’ ουδενί τρόπο στο κύρος των υπολοίπων. Το Skinbox θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.    

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

14. Πολιτική αποδεκτών Χρήσεων των Υπηρεσιών 

Οι καταναλωτές/χρήστες των υπηρεσιών μας οφείλουν να κάνουν χρήση της πλατφόρμας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

Απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα:

οποιαδήποτε χρήση της πλατφόρμας για σκοπό άλλον από τη χρήση των υπηρεσιών μας,

οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της πλατφόρμας και για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν.

η πρόσβαση στις υπηρεσίες μας με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την πλατφόρμα.

η χρήση των υπηρεσιών μας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, πλην των επιτρεπόμενων στους Γενικούς Όρους.

η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες.

οποιαδήποτε ενέργεια είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα του Skinbox των Συνεργατών του ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των λοιπών Μελών της Υπηρεσίας ή μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Υπηρεσίας.

η πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, διαβίβαση, επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων λάβει γνώση από τη χρήση της Υπηρεσίας, σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιονδήποτε σκοπό.

δημοσίευση ή μετάδοση περιεχομένου που δεν είναι πρέπον, είναι παράνομο, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δείχνει εμπάθεια, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο ή τους Όρους Χρήσης, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση του Skinbox.

οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.

η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της πλατφόρμας, η οποία ανεξαρτήτως σκοπιμότητας, (δόλου ή αμέλειας) θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της.

• οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητα άλλων χρηστών να κάνουν χρήση της πλατφόρμας, ή να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα των άλλων χρηστών, όπως προσωπικά δεδομένα κ.α.

• οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση των προϊόντων μας, που περιγράφονται στο παρόν.

15. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα, ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί και να επικοινωνήσει με εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@skinbox.gr καθώς και στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2611104741.

Product added to wishlist